ביקורת ועריכת דוחות כספיים לעמותות

עמותה שאושרה כמלכ”ר (מוסד ללא כוונת רווח) אינה חייבת בדיווחים שוטפים למס ערך מוסף. אך העמותה חייבת בדיווח שנתי למס הכנסה ולרשם העמותות.

עריכת ביקורת לדוחות כספיים של מלכ”רים על פי כללי החשבונאות המקובלים ועריכת הדוחות הכספיים כנדרש בכללים אלו.
הדוחות כוללים: מאזן, דוח על הפעילויות, דוח על תזרים מזומנים, דוח על שינויים בנכסים נטו וכן דוח התאמה לצרכי מס הכנסה.

עריכת דוחות התאמה למס הכנסה, הכנת הפירוטים הנדרשים בנושא קבלת תרומות ומתן תמיכות, כולל כל הדיווחים הנדרשים לרשויות המס, על פי דרישות רשות המיסים.

מועד הגשת הדו”ח השנתי של עמותה הינו עד ליום 30 ביוני לתום אותה שנה או בהתאם לארכות שנקבעו לרואה חשבון.
אי הגשת דו”ח במועד או אי הגשת דו”ח בכלל, הינה עבירה על החוק ויכולה לגרור קנסות או במקרה הגרוע אישום פלילי.

חובה להגיש את הדו”ח לרשם העמותות במסגרת הדיווחים לרשם העמותות.
ראו גם דוחות שנתיים לרשם העמותות

השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם!