דוחות שנתיים לרשם העמותות

עמותה חייבת להגיש אחת לשנה לרשם העמותות את דו”ח כספי המפרט את מצבה הכלכלי, את הדו”ח המילולי המפרט את עיקר פעילות העמותה באותה שנה, פרוטוקולים מישיבות מוסדות העמותה, דו”ח של ועדת הביקורת או הגוף המבקר ודוח על חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה.

על פי חוק העמותות, המועד להגשת דוחות כספיים של העמותה הינו עד ליום 30 ביוני לתום אותה שנה או בהתאם לאורכות שנקבעו לרואי החשבון שלה. אי הגשת דו”ח במועד או אי הגשת דו”ח בכלל, יכול למנוע עיכוב בהוצאת אישור ניהול תקין לעמותה.

עמותה נדרשת לשלם אגרה שנתית לרשם העמותות. התשלום של האגרה מתבצע באופן מקוון וניתנת הנחה לתשלום עד לתאריך 31/03 של אותה שנה. עמותות שמחזורן השנתי אינו עולה על 300,000 ₪ ושאינן משלמות מלגות או שכר, ושהגישו את הדיווחים השנתיים לרשם העמותות של השנתיים הקודמות, מקבלות דרישה לאגרה שנתית מופחתת.

הגשת מסמכים מקוריים לרשם העמותות, לפי סעיף 38 לחוק העמותות:

אישור ניהול תקין

כדי למנוע עיכוב בהוצאת אישור ניהול תקין מומלץ להגיש בזמן את המסמכים הנדרשים. הטיפול במתן אישורי ניהול תקין במשרדי רשם העמותות נעשה לפי התאריך בו הוגשו המסמכים לרשם העמותות. עמותות שיגישו את המסמכים באיחור, הוצאת האישור שלהן עלולה להתעכב.

השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם!