שותפות

שותפות - כללי

שותפות היא גוף משפטי שבו שני אנשים או יותר חוברים יחדיו לשם ניהול עסק למטרת הפקת רווחים. שותפות נוצרת באמצעות הסכמת חבריה והשותפים חולקים סיכונים וסיכויים עסקיים. ניהול עסקים באמצעות שותפות מתאים לשיתוף פעולה עסקי שאין חובה או צורך להתאגד בחברה או תאגיד אחר, ניהול העסק יחסית פשוט.

השותפות אינה מאוגדת כמו בחברה בעירבון מוגבל או אגודה שיתופית ולרוב אין חובה ברישומה אצל רשם השותפויות. במידה ויש חובה או השותפים רוצים בכך ניתן לרשום את השותפות ברשם השותפויות.

חלוקת הרווחים בין השותפים נקבעת בהתאם להסכם בין השותפים והשותפים בשותפות חבים באופן אישי לחובות של השותפות.

מס ערך מוסף

לרוב השותפות נרשמת כעוסק מורשה במע”מ. השותפות חייבת לדווח למע”מ אחת לחודש או אחת לחודשים בהתאם למחזור העסקאות שלה, הדיווח כולל את מס העסקאות שלה בגין ההכנסות המדווחות בתקופה הנ”ל בניכוי מע”מ בגין תשומות רגילות או תשומות לרכוש קבוע שהעוסק רשאי לקזז.
רישום ופתיחת תיק במע”מ, מס הכנסה וביטוח לאומי נעשה ע”י משרדנו.
ראו גם פתיחת תיק לעוסק/תאגיד ברשויות המס.

מס הכנסה

השותפות חייבת בניהול ספרים כחוק. השותפים בשותפות חייבים לפתוח תיק במס הכנסה ולהגיש דוחות כפי שנדרש מעוסק פטור או עוסק מורשה ולכלול את חלקם ברווחי השותפות או הפסדיו בדיווח השנתי למס הכנסה.
שותפים נדרשים לשלם מקדמות למס הכנסה אחת לחודש/חודשיים, במידה ונקבעו לשותפים מקדמות. המקדמות מחושבות על ידי מכפלה של חלקו של השותף במחזור ההכנסות מוכפל בשיעור המקדמות שנקבעו לכל שותף בשותפות.

אחת לשנה, יש להגיש דוח שנתי על כל ההכנסות מכל מקורות ההכנסה שהיו בשנת המס לנישום ולבן/בת הזוג.

הצהרת הון

אחת למספר שנים, על פי דרישה ממס הכנסה.
ראו גם מס הכנסה – מקדמות, שומה והצהרת הון.

ביטוח לאומי

הגדרות עובד עצמאי והמקדמות לביטוח לאומי.
ראו גם ביטוח לאומי לעוסק עצמאי.

השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם!