ביקורת פנים לעמותות

ביקורת פנימית - כללי

הביקורת הפנימית מהווה כלי מאוד חשוב למעקב ובקרה של התהליכים המתבצעים בארגון אשר עשויים לסייע להנהלה להשיג את מטרותיה באופן אפקטיבי ויעיל, באמצעות מזעור הסיכונים אליהם נחשף הארגון בפעילותו העסקית.

ביקורת פנימית נעשית במטרה לוודא שנוהלי העבודה בארגון יעילים דיים וכן כדי להבטיח שתהליכי העבודה בארגון נעשים כהלכה, תוך שמירה על מספר עקרונות, לרבות בידוק פנימי, הפרדת תפקידים, שמירה על נתיבי ביקורת, עבודה מתוך כללים ונהלים מוכתבים מראש, ידועים לצוות העובדים בארגון ומיושמים באופן עקיב. זאת כדי להקשות על ביצוע מעילות או על היווצרות אי סדרים בארגון.

בגופים גדולים, תאגידים ממשלתיים ו / או ציבוריים, ישנה דרישה חוקית לקיומן של ועדות ביקורת ומבקרים פנימיים העוסקים בביקורת פנימית בארגון. ועדת הביקורת עוסקת בהתוויית המדיניות והאסטרטגיה של הנושאים הנבדקים ומבקר הפנים מבצע אותה בפועל.

במסגרת הביקורת הפנימית, נבדקים התהליכים הפנימיים שבארגון ובכלל זה בתחומי ניהול הכספים, הנהלת החשבונות ודרכי העבודה, שלמות ומעקב אחר הנכסים בארגון, ניתוח הסיכונים אליהם חשוף הארגון, הפרדת תפקידים, רוטציות בין בעלי תפקידים, נתיבי ביקורת וכו’.

הביקורת הפנימית נדרשת להיות בלתי תלויה וכזו אשר מותאמת לצרכי ומאפייני הישות בהתאם למטרותיה, לשם ניתוח סיכוני הישות ומתן דרכים לפתרונן. לצורך שיפור איכות הביקורת נדרש שיתוף פעולה מלא עם ההנהלה לשם קבלת מידע חיוני מהנהלת הארגון ומתן משוב אודות סיכוני הארגון בזמן אמת.

תיקון 14 לחוק העמותות - ביקורת פנים

בהתאם לתיקון 14 לחוק העמותות העוסק בהגברת הממשל התאגידי בגופי המגזר השלישי (עמותות וחל”צ) באמצעות הענקת סמכויות גופי הביקורת. התיקון מרחיב את סמכויות הפיקוח והביקורת של עמותות וחל”צ באמצעות גופי הביקורת הבאים: ועדת הביקורת, המבקר הפנימי ורשם העמותות. במסגרת החוק המבקר הפנימי יגיש לאישור חברי העמותה הצעה לתוכנית עבודה שנתית או תקופתית, לאחר שוועדת הביקורת בחנה אותה וחברי העמותה יאשרו בשינויים הנראים להם.

עיקרי תיקון 14 לחוק העמותות:

מטרת ביקורת הפנים הינה לוודא כי העמותות מתנהלות בהתאם לחוקים ולרגולטורים המחייבים אותה לרבות, רשם העמותות, החשב הכללי, רשויות המס וגופים תומכים ומתקצבים.

משרדנו ישמח לסייע לכם ולשמש כמבקר פנים במלכ”ר וזאת לאחר הגשת תוכנית עבודה של ביקורת פנים אשר תאושר ע”י מוסדות החובה בעמותה.

השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם!