דוחות שנתיים

דוחות שנתיים - עצמאים ושכירים

דוח שנתי למס הכנסה הינו דוח בו מצהיר הנישום על הכנסותיו והכנסות התא המשפחתי בשנת המס החולפת. הדוח כולל הצהרה אודות הכנסות מכל המקורות: הכנסה ממשכורת, הכנסה ממשלח יד או עסק, הכנסות משוק ההון, הכנסות פסיביות, קצבאות ותשלומי ביטוח לאומי ועוד. חישוב המס הינו שנתי ומחושב על ההכנסה החייבת ולוקח בחשבון את כל הניכויים או הזיכויים. לדוח השנתי מצורפים דוח הכנסות והוצאות וטפסים נלווים, אישורים נוספים על הכנסות משכר או משוק ההון, אישורים מקופות גמל תרומות ועוד.

עצמאי שהייתה לו הכנסה מעסק או משלח יד חייב להגיש דוח למס הכנסה אחת לשנה. כן נדרשים להגיש הדוח בעלי שליטה בחברות וכן נישומים שהכנסותיהם משכר, מדמי שכירות, מריביות וכו’ היו גבוהות מהתקרות הנקובות בתקנות מס הכנסה. בתקנות מפורטים נישומים נוספים החייבים בהגשת דוח שנתי.

שידור דוח שנתי מתבצע דרך אתר האינטרנט של רשות המסים, בדוח שנתי מקוון שמולא ושודר דרך האינטרנט או על ידי מייצג המחובר למערכת מייצגים. לאחר שידור הדוח יש להדפיס את הדוח, לחתום עליו ולהגישו במשרדי מס הכנסה.

מועד הגשת הדוח השנתי הינו עד ליום 30 באפריל לתום אותה שנה או עד ליום 31 במאי לתום אותה שנה באם מנהל את חשבונותיו לפי שיטת החשבונאות הכפולה. נישום המיוצג על ידי רואה חשבון או יועץ מס זכאי להגיש את הדוח השנתי בהתאם לאורכות שניתנו למייצג.

אי הגשת דוח במועד או אי הגשת דוח בכלל, הינה עבירה על החוק ויכולה לגרור קנסות או במקרה הגרוע אישום פלילי.

דוחות שנתיים לחברות

דוחות שנתיים לחברות
הדו”ח הכספי של החברה הוא נתון חשוב מאין כמותו במחזור החיים השנתי של החברה. מלבד היותו נקודת בקרה לרשויות המס אודות הביצועים וחבות המס של החברה, הדו”ח השנתי הוא גם הדרך בה המנהל מעריך את ביצועי החברה וביצועי עובדיו. בנוסף, הדו”ח השנתי הוא המראה האמיתית של התנהלות החברה מבחינה עסקית ומשמש משקיעים פוטנציאליים, לקוחות, ספקים ורגלוטורים ללמוד אודות העסק.

חברה חייבת בהגשת דו”ח למס הכנסה, אחת לשנה. הדו”ח חייב להיות מבוקר על ידי רואה חשבון בלבד, הדו”ח כולל מאזן, רווח והפסד, דו”ח על תזרים מזומנים, דו”ח על שינויים בהון העצמי וכן דו”ח התאמה לצרכי מס הכנסה. קיימת חובה לדווח את הדו”ח באופן מקוון ובנוסף להגיש את הדו”ח בפועל במשרדי מס הכנסה. בעלי מניות בחברה המחזיקים מעל 10%, חייבים בפתיחת תיק ובדיווח שנתי .

מועד הגשת הדו”ח השנתי של חברה הינו עד ליום 30 ביוני לתום אותה שנה או בהתאם לאורכות שנקבעו לרואה חשבון. אי הגשת דו”ח במועד או אי הגשת דו”ח בכלל, הינה עבירה על החוק ויכולה לגרור קנסות או במקרה הגרוע אישום פלילי.

חובה להגיש דו”ח לרשם החברות אחת לשנה, הדו”ח כולל את פרוט בעלי המניות ושעור אחזקתם ופרטים נוספים על הדירקטורים ובעלי המניות.

עמותה חייבת בהגשת דו”ח למס הכנסה, אחת לשנה, הדו”ח חייב להיות מבוקר על ידי רואה חשבון בלבד לעמותות שמחזור הפעילות שלהם מעל מיליון ש”ח, הדו”ח כולל: מאזן, דו”ח על הפעילויות, דו”ח על תזרים מזומנים, דו”ח על שינויים בנכסים נטו וכן דו”ח התאמה לצרכי מס הכנסה.

מועד הגשת הדו”ח השנתי של עמותה הינו עד ליום 30 ביוני לתום אותה שנה או בהתאם לארכות שנקבעו לרואה חשבון.
אי הגשת דו”ח במועד או אי הגשת דו”ח בכלל, הינה עבירה על החוק ויכולה לגרור קנסות או במקרה הגרוע אישום פלילי.
חובה להגיש את הדו”ח לרשם העמותות במסגרת הדיווחים לרשם העמותות.

השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם!